سیاه♥ سفید
یه وبلاگ عاشقونه، همش حرف دله♥
خـسـتـه ام،
کـمـی هـم بـیـشـتـر… فـراتـر از تـصـورت…
سـخـت اسـت بـرایـم تـوصـیـفـش…
تـا بـه حـال نـمـیـدانـم،
دیـده ای درمـانـدگـی و بـی قـراری هـا را یـا نـه…؟
بـغـض فـرو خـورده در گـلـو را ....
بـهـانـه گـیـری هـای دل بـی قـرار را ..
و یـا…غـم نـهـفـتـه در نـگـاهـی را …
کـه بـآور کن ............
هـیـچ یـک از ایـن هـا، دیـدن نـدارد …
چنیـن اسـت ایـن روزهـای مـن !

پنج‌شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1391 | 02:56 ب.ظ | Ðöñ¥α | نظرات (2)